West Sib Story Solara

DSC01875
DSC01875
1. Сола 15 дней
1. Сола 15 дней
2. Сола 30 дней
2. Сола 30 дней
4. Сола 44 дня
4. Сола 44 дня
3. Сола 44 дня
3. Сола 44 дня
6. Сола 2 мес
6. Сола 2 мес
5. Сола 2 мес
5. Сола 2 мес
8. Сола 2,5 мес
8. Сола 2,5 мес
7. Сола 2,5 мес
7. Сола 2,5 мес
1. 21.03.2015 Караганда
1. 21.03.2015 Караганда
2. 04.04.2015 Алматы Семиречье-1
2. 04.04.2015 Алматы Семиречье-1
3. 11.04.2015 Бишкек
3. 11.04.2015 Бишкек